Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[FACEBOOK][OFICER ROWEROWY] III konsultacje społeczne dotyczące strategii realizacji systemu dróg rowerowych

Rozpoczyna się III runda konsultacji społecznych w ramach której można zgłaszać uwagi do Strategii, a w szczególności uwagi dotyczące proponowanego układu tras rowerowych. Na opinie czekamy do 28 grudnia.
Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie „Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w mieście Lublin”, służącego obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży zewnętrznych w stosunku do miasta.
Wynikiem projektu będą:
Mapa z propozycją układu tras rowerowych łączących w skali całego miasta ważne cele podróży, np. osiedla mieszkaniowe, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, tereny rekreacyjne, obiekty kultury i sztuki, obiekty handlowe, węzły komunikacyjne.
Rekomendacje dot. zasady prowadzenia ruchu rowerowego na poszczególnych odcinkach ulic (np. jako droga dla rowerów, pas dla rowerów, uspokojenie ruchu),
Oszacowanie kosztów i wskazanie priorytetów realizacyjnych.
Projekt jest realizowany z udziałem mieszkańców Lublina i organizacji społecznych. W dniach od 19 sierpnia do 3 września, a następnie 29 października odbyły się spotkania, podczas których zebrano propozycje przebiegu i sposobu rozwiązania tras rowerowych.
Do dnia 28 grudnia można zgłaszać uwagi do Strategii i Prognozy oddziaływania na środowisko.
Zgłoszenie uwagi wymaga:
wypełnienia Formularza zgłoszenia uwagi (wzór w załączeniu),
przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną (w pliku doc., lub pdf) na adres sekretariatu konsultacji społecznych Strategii: biuro@transeko.pl
Przesłane uwagi zostaną wykorzystane w procesie opracowania końcowego dokumentu Strategii i Prognozy oddziaływania na środowisko.
http://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=228428

OFICER ROWEROWY (Czytaj Więcej)
Strategia zakłada powstanie 200 km dróg rowerowych w ramach m.Lublin oraz 60 km - połączenia z gminami, określa 53 korytarze tras rowerowych, harmonogram inwestycji

OFICER ROWEROWY (Czytaj Więcej)